Mama Tymkowa Weblog Osobisty

- Dopiero od kiedy mam Marysię wiem, czym jest tęsknota - mówi Martyna Wojciechowska. Skoro tak, skąd więc wzięło się przekonanie, że do dziecka należy mówić dorośle, a „gaworzenie” opóźnia jego rozwój? Chodzi to, że „matczyna mowa” czasem mylona jest z wymyślanym - na potrzebę kontaktu z dzieckiem przez rodziców, ciotki, otoczenie - „specjalnym”, zinfantylizowanym językiem. Przesadne zdrabnianie (zamiast „piesek” - „piesiek”, zamiast „przyjaciółka”, „psijaciółka”), wplatanie do mowy dziwnych, słodko brzmiących sylab - to właśnie ten sposób mówienia, który dziecku nie służy. Dlaczego? Bo niczego go nie uczy. By maluch zaczął rozumieć, co się do niego mówi, należy używać poprawnych konstrukcji i poprawnej (wyraźnej) wymowy słów.
Tak się ułożyło, że nie mam dzieci. Oprócz zdrowia, istotne mnie jest to, że mogę spotykać się z przyjaciółmi, porozmawiać z nimi, czasem coś doradzić. Dzisiaj nie musimy już ratować nikogo z zagłady, ale bezcenne jest wysłuchanie bliźniego, poświęcenie mu uwagi, dodanie otuchy. Duże znaczenie ma dla mnie też kontynuowanie pamięci mamie. Razem z Anną Mieszkowską napisałyśmy książkę zatytułowaną " Dzieci Ireny Sendlerowej". Biorę też udział w uroczystościach nadania szkołom imienia mojej matki. Takich szkół w Polsce jest już finanse blog , a w Niemczech four. Liczba szkół sendlderowskich powiększa się, to też jest dla mnie ogromny powód do dumy.
- Pierwszy raz masz kota i nie wiesz, jak zajmowaæ siê pupilem? A mo¿e chcesz siê pochwaliæ swoim mruczkiem i przy okazji zerkn±æ, co pisz± inni w³a¶ciciele kocurów? Zanim to zrobisz, pamiêtaj jednym: wszystko, co przeczytasz w internetowych grupach mi³¶ników tych zwierz±t, traktuj z du¿ym dystansem. Obawiasz siê, ¿e spêdzasz zbyt ma³ czasu z pupilem? A mo¿e przyb³±ka³ siê do ciebie kolejny kot? Powody nie maj± znaczenia, wa¿ny jest wniosek: dokocenie jest doskona³ym remedium na problemy - to przeczytasz w "kocich" grupach w internecie.
Obserwuj±c cz³onków internetowych grup skupiaj±cych w³a¶cicieli kotów, czêsto mia³am wra¿enie, ¿e mam do czynienia nie z kociarzami, ale z matkami. I to tego rodzaju mamusiami, z którymi nie ma dyskusji, bo ka¿da w±tpliwo¶æ jest traktowana jako atak. Przyk³adowo, pasta polecona przez weterynarza mo¿e zostaæ uznana przez innych za "syf", a st±d ju¿ tylko krok do dyskusji tym, co kto mo¿e powiedzieæ i mojego ulubionego "nie pogr±¿aj siê kobieto, tyle w temacie". Internauci analizuj± te¿ we w³asnym gronie wyniki badañ i stawiane przez weterynarzy diagnozy. Do grup trafiaj± zdjêcia i opisy kocich dolegliwo¶ci ("czy mia³ kto¶ podobny downside?"). Nie ma w tym niczego z³ego, je¿eli ta wiedza jest traktowana jako uzupe³niaj±ca, a ostatecznej oceny stanu zdrowia zwierzaka dokonuje lekarz. Gorzej, je¶li opiekunowie z racji deklarowanego przez nich do¶wiadczenia staj± siê ekspertami - argument "bo mój kot" to przecie¿ w gruncie rzeczy ¿aden argument.
Nie jest tak. Można sztucznie stymulować u 4-5 latka seksualność karmiąc kurczakami z fermy kipiące od hormonów. Normalnie seksualność (przy zdrowym żywieniu) wzbudza się dopiero w okresie pokwitania, gdy wydzielają się własne hormony. Dla dziecka karmionego piersią ta ostatnia nie posiada tła seksualnego. Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendler, która uratowała z warszawskiego getta 2,5 tysiąca żydowskich dzieci opowiedziała nam swojej mamie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Mama Tymkowa Weblog Osobisty”

Leave a Reply

Gravatar